Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Netwerkgids Nederland zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht op 12 april 2012 onder nummer 54635578.
 
Artikel 1 Definities
Algemene voorwaarden:                                 
Deze Algemene Voorwaarden;   

Opdrachtnemer:                                               
Netwerkgids Nederland ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54635578;

Opdrachtgever:     
                                            
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Opdrachtnemer tot het leveren van een product of dienst;

Opdracht:                                                           
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer advertenties plaatst op de website, coaching, training of opleiding geeft, organisatieadvies geeft, of een congres organiseert.

Website:                                                             
www.netwerkgidsnederland.nl
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Opdrachtnemer.
2.  Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Opdrachtnemer de mededeling van de Opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.
3.Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden door een rechter niet rechtsgeldig wordt verklaard, dan zullen partijen een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft.
 
Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht
1.  Alle door Opdrachtnemer verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Ieder aanbod wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat er voldoende advertentieruimte beschikbaar is op de website op het moment van aanvaarding.
2.  Een opdracht tot het plaatsen van een advertentie komt tot stand door het invullen van het bestelformulier door Opdrachtgever, het daarbij aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, en de ontvangst van het bestelformulier door Opdrachtnemer. Andere soorten opdrachten komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk heeft geaccepteerd door ondertekening daarvan.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
1.  Door aanvaarding van de opdracht neemt Opdrachtnemer een inspanningsverplichting op zich.
2.  De door Opdrachtnemer opgegeven plaatsingsdata gelden als indicatief en niet als fatale termijn, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtnemer aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
3. Opdrachtnemer mag (een deel van) de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren door een of meer derden. Opdrachtnemer kan ook diensten op de website aanbieden, waarbij de opdracht rechtstreeks wordt aangegaan met een derde die de opdracht dan uitvoert. Opdrachtnemer is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van die opdracht en eventueel als gevolg daarvan door Opdrachtgever geleden schade.
 
Artikel 5 Aanleveren informatie en materiaal
1.  Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid van door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens en is niet gehouden deze informatie op juistheid te controleren. Indien Opdrachtgever zelf informatie op de website zet, dan staat hij in voor de juistheid daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die voortvloeit uit door Opdrachtgever en door Opdrachtnemer geplaatste informatie op de website.
2. Opdrachtgever is gehouden de op de website geplaatste advertentie(s) te controleren en eventuele onjuistheden direct en schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever een onjuistheid direct aangeeft, dan zal Opdrachtnemer de advertentie zo spoedig mogelijk aanpassen.
3. Op de website kunnen hyperlinks zijn opgenomen ter verwijzing en informatie voor de Opdrachtgever of derden. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die aan de hyperlinks zijn gekoppeld en is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van hyperlinks en de daarbij behorende websites.
4. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Opdrachtnemer. Als het materiaal niet of niet tijdig, onbruikbaar, incompleet of beschadigd is ontvangen, dan vervalt het recht van plaatsing, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever te voldoen aan zijn financiële verplichtingen.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd, ook bij een lopende overeenkomst, advertenties vanwege haar aard, inhoud of strekking te weigeren, wijzigen of te verwijderen, zonder verschuldigdheid tot restitutie van een betaling.
 
Artikel 6 Looptijd en beëindiging van de opdracht Artikel
1.  De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet eenzijdig tussentijds worden opgezegd en eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. Verlenging van de opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2.  De opdracht voor onbepaalde tijd kan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief met handtekening retour.
3.  Opdrachtnemer kan een opdracht zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden indien:

  • Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van een factuur binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  • op de eigendommen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
  • Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
  • naar het oordeel van Opdrachtnemer inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

Opdrachtnemer is dan niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.
4. Opdrachtnemer is bevoegd een opdracht tot coaching, training, opleiding, organisatieadvies, of een congres schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag. In dat geval is hij wel € 75 administratiekosten en eventueel door Opdrachtgever gemaakte kosten in verband met het inschakelen van derden verschuldigd en wordt de betaling  onder inhouding van deze kosten door Opdrachtnemer geretourneerd. Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag is de volledige prijs verschuldigd.
 
Artikel 7 Prijzen en Betalingen Artikel
1. Bij een doorlopende overeenkomst is Opdrachtnemer bevoegd jaarlijks de prijzen aan te passen,    Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever van een prijsaanpassing op de hoogte. Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven.
2. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum  door overmaking van het bedrag op de rekening vermeld op de factuur, tenzij anders aangegeven. Een advertentie op de website wordt geplaatst nadat de betaling en de benodigde informatie door Opdrachtnemer is ontvangen.
3. Een aan Opdrachtnemer toegekend bedrag kan uitsluitend besteed worden aan door Opdrachtgever aangeboden producten of diensten en kan nimmer worden ingewisseld voor geld.
4. Opdrachtgever is gehouden alle facturen te betalen zonder aftrek en verrekening, zonder  opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
5.  Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Opdrachtnemer tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is Opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
6.  Indien Opdrachtnemer Overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die Opdrachtnemer binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. In geval van incasso van de verschuldigde bedragen heeft Opdrachtnemer de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van Opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor zaak-, letsel- of vermogensschadeschade (waaronder begrepen gevolgschade) die het gevolg is van het handelen en/of nalaten door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen het gebruik van de website, de onmogelijkheid die te gebruiken door bijvoorbeeld een uitval, storing of onderhoud, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
2.  Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer (bestuurders van Opdrachtnemer inbegrepen) voor vermogensschadeschade (waaronder begrepen gevolgschade) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering c.q. beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, met een maximum van € 2.500,--.
 
Artikel 9 Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte informatie en gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot modellen, oefenmateriaal, testen en rapporten.
2. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat door de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het door Opdrachtgever verstrekte advertentiemateriaal, Opdrachtnemer geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken terzake.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze Artikel
1.  Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2.  Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.